Założenia i zasady systemu ECVET są wykorzystywane w wielu państwach, w tym Polsce, w ramach projektów mobilności edukacyjnych, które są realizowane głównie przez podmioty realizujące kształcenie i szkolenie zawodowe w programie Erasmus+.

Założenia systemu ECVET znajdują szczególne zastosowanie w projektach realizowanych w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (który jest następcą programu Leonardo da Vinci z lat  2007-2013) programu Erasmus+. Podmioty prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą realizować trzy typy projektów w ramach programu Erasmus+:

  • projekty mobilności edukacyjnej (Akcja 1)
  • projekty partnerstw strategicznych (Akcja 2)
  • projekty centralne programu Erasmus+ (Akcja 3), zarządzanych przez Europejską Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Projekty mobilności mają najczęściej formę praktyk zawodowych. Poprzez okresową pracę w firmie zagranicznego pracodawcy uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne, które będą im w przyszłości przydatne w pracy.

Warto wiedzieć, że w projektach tych używa się nazwy „ECVET” – w pozostałych obszarach stosowania zasad ECVET w Polsce (Zintegrowany System Kwalifikacji, szkolnictwo wyższe itp.) nie wspomina nawiązuje się explicite do ECVET.

ECVET nie jest zresztą jedynym instrumentem Unii Europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie stosowanym w projektach mobilności edukacyjnej. Wraz z takimi instrumentami jak Europass, Europejska Rama Kwalifikacji (EQF), Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET), ECVET współtworzy ramy wspierające transparentność i jakość edukacji, a także ułatwiające uznawalność umiejętności i kwalifikacji.

Projekty mobilności mogą trwać od roku do dwóch lat. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać podmioty, które prowadzą działalność edukacyjną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczniowie mogą podjąć praktyki/staże w przedsiębiorstwie, w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego w innym kraju. Mogą wziąć w nich udział uczniowie szkół zawodowych i technicznych oraz osoby będące w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy, ale także absolwenci (do jednego roku po ukończeniu szkoły).

Zasady organizacji mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+ są określone w Przewodniku po programie Erasmus+.

 

 

W projektach mobilności edukacyjnej stosowanie założeń systemu ECVET przejawia się w kilku aspektach, a kluczowymi są efekty uczenia się, weryfikacja ich osiągnięcia oraz dokumentacja.

  • Określanie efektów uczenia się, które mają być uzyskane przez uczniów w trakcie mobilności, połączenie efektów uczenia się w jednostki (zestaw) oraz (o ile jest to uzasadnione i możliwe) uszczegółowienie ich poprzez sformułowanie kryteriów weryfikacji.

Przedstawiciele Zespołu Ekspertów ECVET w ostatnich latach analizowali dokumentację wielu projektów, a także odbywali wizyty monitorujące w szkołach, które takie projekty realizowały. Na bazie zgromadzonych informacji można wysnuć wniosek, że w latach 2014-2020 nastąpił istotny wzrost świadomości i wiedzy na temat efektów uczenia się jako kluczowego elementu planowania, realizacji i ewaluacji projektów mobilności edukacyjnej. Niemniej jednak istniało duże zapotrzebowanie na dostęp do dobrych praktyce i przykładowych jednostek efektów uczenia się, na którą to potrzebę odpowiada publikacja: Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej. Katalog przykładów (FRSE, 2018).

  • Zaplanowanie weryfikacji efektów uczenia się, w tym dobranie odpowiednich metod i narzędzi sprawdzenia, czy zostały one osiagnięte.

Potwierdzenie, że uczestnik praktyki zagranicznej uzyskał zaplanowane efekty uczenia się wymaga przejścia przez proces weryfikacji, który zwieńcza udział w projekcie mobilności edukacyjnej danej osoby. Proces weryfikacji prowadzić ma do potwierdzenia, czy dana osoba spełniła określone wymagania, tj. efekty uczenia się (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) sformułowane przed rozpoczęciem praktyk i ujęte w dokumentacji projektowej. Aby przeprowadzić wiarygodną i rzetelną weryfikację niezbędne jest zastosowanie odpowiednich metod, które będą dostosowanie do efektów uczenia się.

  • Zastosowanie odpowiednich dokumentów, takich jak:

Porozumienie o partnerstwie (Memorandum of Understanding – MoU). Porozumienie jest podpisywane z organizacjami partnerskimi. Porozumienie powinno zostać zawarte z instytucją przyjmującą lub pośredniczącą przed rozpoczęciem mobilności. Jego celem jest sformalizowanie współpracy pomiędzy partnerami oraz ustalenie ogólnych jej warunków. Na mocy tego porozumienia partnerzy mogą zawierać bardziej szczegółowe umowy i ustalenia.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement – LA). Porozumienie o programie zajęć podpisywane jest z organizacjami partnerskimi oraz z każdym z uczestników mobilności. Porozumienie powinno zostać zawarte z instytucją przyjmującą lub pośredniczącą przed rozpoczęciem mobilności. Porozumienie o programie zajęć zawiera niezbędne informacje dotyczące uczestnika stażu, opis efektów uczenia się zaplanowanych do osiągnięcia w trakcie mobilności oraz szczegółowy opis weryfikacji tychże efektów,  a także walidacji i uznania uzyskanych efektów uczenia się. Porozumienie o programie zajęć przygotowuje się indywidualnie dla każdego uczestnika mobilności.

Indywidualny wykaz osiągnięć (IWO). Dokument ten, podpisany przez instytucję przyjmującą, potwierdza uzyskanie opisanych efektów uczenia się przez uczestnika mobilności. Nie ma jednego wzoru tego dokumentu. Partnerzy tworzą go samodzielnie, mogą też wykorzystać w tym celu Europass Mobilność (por. Rodział 8 w Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe programu Erasmus+). Wygląd i treść dokumentu powinny zostać dostosowane do efektów uczenia się zaplanowanych do osiągnięcia przez danego ucznia. Minimalnym zakresem informacji zawartych w IWO są: dane uczestnika, instytucji przyjmującej, czas trwania mobilności, efekty uczenia się uzyskane w ramach praktyk.

Font Resize