Zespół ECVET

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) z 2009 r. rekomenduje państwom członkowskim UE stosowanie zasad ECVET, jednak zaznacza, że wdrożenie ich jest dobrowolne i pozostaje w gestii poszczególnych krajów. W zaleceniu apeluje się do państw członkowskich o to, aby promowały ECVET, przyjmowały odpowiednie środki ułatwiające wdrażanie zasad ECVET, ale też wspierały rozwijanie sieci współpracy obejmujących osoby, instytucje i podmioty, które na co dzień zajmują się kształceniem zawodowym, kwalifikacjami itp.

Rekomendacje wobec pańśtw członkowskich w obszarze wdrażania ECVET

Zgodnie z Zaleceniem ECVET rekomenduje się, aby państwa członkowskie:

„1) promowały europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (…);

2) stworzyły niezbędne warunki, a w stosownych przypadkach przyjęły odpowiednie środki, tak aby (…) możliwe było stopniowe stosowanie systemu ECVET w odniesieniu do kwalifikacji VET na wszystkich poziomach EQF, i używany do celów transferu, uznawania i akumulacji indywidualnych efektów uczenia się, uzyskanych w kontekście formalnym oraz – tam gdzie to stosowne – w kontekście pozaformalnym i nieformalnym;

3) wspierały rozwój krajowych i europejskich partnerstw i sieci skupiających instytucje i organy odpowiedzialne za kwalifikacje i dyplomy, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych oraz inne zainteresowane podmioty prowadzące działalność polegającą na testowaniu, wdrażaniu i promowaniu systemu ECVET;

4) zagwarantowały zainteresowanym stronom i osobom indywidualnym w obszarze VET dostęp do informacji oraz wytycznych z zakresu stosowania systemu ECVET (…);

5) stosując system ECVET przestrzegały, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, wspólnych zasad dotyczących zapewniania jakości VET (…);

6) zagwarantowały funkcjonowanie mechanizmów koordynacji i monitorowania na odpowiednich szczeblach, zgodnie z ustawodawstwem, strukturami i wymogami poszczególnych państw członkowskich, aby zapewnić jakość, przejrzystość i spójność inicjatyw mających na celu wdrożenie systemu ECVET”

Źródło: Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) z 2009 r. (2009/C 155/02)

Aby wspierać państwa członkowskie w realizacji tych celów, na szczeblu europejskim utworzono ECVET Users’ Group, czyli międzynarodowe gremium doradcze – do udziału w którym państwa zgłaszają swoich przedstawicieli – funkcjonujące przy Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest wspieranie Komisji w przygotowywaniu nowych inicjatyw i propozycji legislacyjnych, a także koordynacja wymiany informacji i doświadczeń między państwami UE w obszarze ECVET. Działania te wspierał organizacyjnie Sekretariat ECVET.

Zalecenie nie określa, jak państwa członkowskie mają realizować ww. zadania. Jednak w każdym kraju powołano Zespół Ekspertów ECVET – wszystkie zespoły zajmują się promowaniem systemu i wspieraniem jego użytkowników w kraju.

 

Polski Zespół Ekspertów ECVET został powołany w 2012 r. w ramach umowy podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Komisją Europejską. W skład Zespołu wchodziło wtedy 9 Ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt był realizowany do końca marca 2014 r., a jego głównymi celami były: promocja systemu ECVET oraz implementacja działań wskazanych w Zaleceniu ECVET z 2009 r.

Od kwietnia 2014 r. działania Zespołu Ekspertów ECVET są wpisane w Plan Pracy programu Erasmus+, a skład Zespołu weszło 14 ekspertów, w tym 7 z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i 7 z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do głównych zadań Ekspertów należy:

  • kontynuacja i upowszechnianie wyników prac realizowanych w latach 2012-2014,
  • popularyzowanie informacji na temat ECVET,
  • wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce,
  • wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej,
  • promowanie systemu ECVET wśród pracodawców.

Członkowie polskiego Zespołu Ekspertów ECVET aktywnie popularyzują informacje na temat systemu ECVET i innych europejskich narzędzi stworzonych w ramach procesu kopenhaskiego. Robią to występując na konferencjach, spotkaniach, uczestnicząc w seminariach, a także prowadząc warsztaty. Przygotowują oni co roku wiele artykułów, prezentacji i materiałów merytorycznych. Eksperci chętnie doradzają beneficjentom programu Erasmus+ oraz innym zainteresowanych instytucjom w obszarze kształcenia, szkolenia i edukacji w zakresie wykorzystania możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w kontekście systemu ECVET. Promują oni także ideę mobilności i związanych z nią możliwości w kontekście systemu ECVET. Na szczeblu krajowym biorą aktywny udział w dialogu i wymianie doświadczeń pomiędzy decydentami, ekspertami, praktykami z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracodawcami w zakresie zagadnień związanych z przejrzystością i uznawaniem kwalifikacji i kompetencji oraz walidacją. Wspierają oni władze krajowe w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce. Polscy Eksperci ECVET często biorą też udział w wydarzeniach międzynarodowych promując polskie rozwiązania, biorąc udział w rozwijaniu koncepcji ECVET oraz wymianie doświadczeń i informacji.

Polski Zespół Ekspertów ECVET koordynuje i wspiera od lat FRSE. W trakcie prac zespołu ekspertów na przestrzeni lat koordynacją i wsparciem prac zespołu zajmowali się Izabela Laskowska, Lechosław Szafranek, Aleksandra Bałchan-Wiśniewska i inni.

Poznaj naszych ekspertów

demo_image

Zbigniew Walczyk

demo_image

Wojciech Stęchły

demo_image

Urszula Berlińska

demo_image

Tomasz Saryusz-Wolski

demo_image

Robert Musiałkiewicz

demo_image

Piotr Wasiewicz

demo_image

Piotr Bartosiak

demo_image

Paweł Salamon

demo_image

Monika Wojciechowska

demo_image

Maria Suliga

demo_image

Lilla Młodzik

demo_image

Katarzyna Olszewska

demo_image

Horacy Dębowski

demo_image

Grzegorz Kądzielawski

demo_image

Emilia Maciejewska

demo_image

Dariusz Witkowski

demo_image

Bożena Mayer-Gawron

demo_image

Bogdan Kruszakin

demo_image

Agata Poczmańska

Font Resize